Als lid van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden wordt u hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze wordt gehouden op vrijdag 24 mei 2024 (aanvang 19.00 uur) bij Ge en Nicolet Overdevest- Don, Papeweg 6, Zoeterwoude-dorp.

Na de ledenvergadering (omstreeks 19.45 uur) hebben we als Wijk en Wouden twee activiteiten achtereen: tekst en uitleg over uilen in deze regio (door Martin van de Reep) én over rivierkreeften (door Ruud Tas). Ook niet-leden zijn daarbij van harte welkom.

De agenda voor de ledenvergadering is als volgt:

19.00 uur:

  1.    Opening
  2.    Mededelingen
  3.    Vaststellen agenda
  4.    Notulen jaarvergadering 2023
  5.    Verslag activiteiten 2023
  6.    Financieel jaarverslag  2023
  7.    Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid
  8.    Begroting 2024
  9.    Bestuur, schema van aftreden 2024
           Marian Dorsman en Kees Noort (algemeen bestuursleden) zijn beiden herkiesbaar)
  10.   Verslag werkzaamheden De Groene Klaver
  11.   Rondvraag en sluiting

Ca. 19.45 uur:  Korte pauze

20.00 uur:  Inleidingen over uilen en rivierkreeften, zie bijlage

21.15 uur:  Tijd voor een borrel en even napraten bij het kampvuur.

Net zoals bij voorgaande AV’s  zijn niet-leden na de pauze ook welkom.

Niet leden kunnen deze gelegenheid benutten om gelijk lid te worden van Wijk en Wouden (voor slechts 20 euro per jaar) . Graag tot dan.