Als lid van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden wordt u hierbij uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 20 april 2023 (aanvang 20.00 uur) in ‘De Meester’ in Zoeterwoude-dorp.

Na de pauze (omstreeks 21.00) wordt de natuurfilm ‘De Wilde Waard’ van Stijn Philips vertoond. Deze duurt 50 minuten en gaat over de natuur in het weidegebied in de Alblasserwaard. Deze polder is vergelijkbaar met het ons omringend landelijk gebied. Dit is het leefgebied van grutto’s, purperreigers, kieviten, hazen, brandganzen, bruine kiekendieven, slechtvalk, argusvlinders, noem maar op. Voor welke uitdagingen staan deze dieren om te overleven? De film ontving onlangs een prijs op het Wildlife Film Festival Rotterdam. Dus: van harte aanbevolen.

De agenda voor de vergadering, die meestal in één uur wordt afgewerkt, is als volgt:

1.            Opening
2.            Mededelingen
3.            Vaststellen agenda
4.            Notulen jaarvergadering 2022
5.            Verslag activiteiten 2022
6.            Financieel jaarverslag  2022
7.            Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
8.            Begroting 2023
9.            Bestuur, schema van aftreden 2023
               Tonny de Groot (penningmeester) en Jack Luiten (secretaris) zijn beiden herkiesbaar
10.          Verslag werkzaamheden De Groene Klaver
11.          Rondvraag en sluiting

21.00 uur:   korte pauze

21.15 uur:  natuurfilm ‘De Wilde Waard’ van Stijn Philips

22.00 uur:  tijd voor een borrel en even napraten over het leven (in de polder).

Net zoals bij voorgaande AV’s  zijn niet-leden na de pauze ook op deze vergadering welkom om de film te komen kijken. Inderdaad, gratis bios bij u in de buurt. Als u deze gelegenheid benut om gelijk lid te worden van Wijk en Wouden (voor slechts 20 euro per jaar), dan gaat u vrijwel zeker een zinderend voorjaar tegemoet. Graag tot dan.