Agenda Ledenvergadering
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘De Meester Café en Zalen’ te Zoeterwoude-Dorp
Voorzitter: Quno Onderwater

1. Opening

2. Mededelingen
Graag nog even uw email adres doorgeven als u de uitnodigingen voor activiteiten niet meer via de post, maar voortaan via de mail wilt ontvangen.

3. Vaststellen agenda

4. Notulen jaarvergadering 2018

5. Financieel jaarverslag 2018

6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
Cor Bosman en Gerard de Groot

7. Begroting 2019
8. Bestuur, schema van aftreden
2019 Corné Hoogeveen (wandelpaden) en Tonny de Groot (penningmeester), beiden herkiesbaar.
2020 Jack Luiten (secretaris), Jakkus van der Salm (algemeen bestuurslid), Quno Onderwater (voorzitter).

9. Verslag comité ‘De Vier Jaargetijden’

10. Verslag werkzaamheden ‘De Groene Klaver’

11. Rondvraag en sluiting

21.00 uur Pauze

21.20 uur
Zon op Zoeterwoude (ZoZ) is een plaatselijke coöperatie, die zich richt op de opwekking
van zonne-energie. De coöperatie komt dit najaar uit de startblokken met het eerste project van 280 zonnepanelen op de stal van Sjaak en Karin van Veen in de Weipoort.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden als lid en een of meerdere panelen financieren.
De opbrengst van de – via deze route – ‘zelf opgewekte energie’ kan in mindering worden gebracht van de eigen energierekening.
Jos Atteveld komt een en ander uitleggen en toelichten.

Jack Luiten, secretaris, namens bestuur Wijk en Wouden.