Agenda Algemene Ledenvergadering 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vereniging Agrarische Natuur-en Landschapsbeheer Wijk & Wouden

Datum :      Donderdag 12 April  2018
Tijd:            20.00 uur
Locatie:     ‘De Meester Cafe en Zalen’ te Zoeterwoude Dorp
Voorzitter:  Quno Onderwater

1.   Opening
2.   Mededelingen                                                                                                                                      
Graag nog even uw email doorgeven als u de uitnodiging voor activiteiten
niet meer via de post, maar voortaan via de mail wilt ontvangen.
3.   Vastellen Agenda
4.   Notulen jaarvergadering 2017
5.   Financieel jaarverslag 2017 , zie bijlage
6.  Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
Bram Buik en Cor Bosman
7.   Begroting 2018, zie bijlage
8.   Bestuur, schema van aftreden
2019 Corne Hoogeveen (wandelpaden) en Tonny de Groot (penningmeester)
2020 Jack Luiten (secretaris), Jakkus van der Salm (algemeen bestuurslid), Quno Onderwater (voorzitter)
9.  Verslag comite  ‘De Vier Jaargetijden’
10. Verslag werkzaamheden  ‘De Groene Klaver’
11. Rondvraag en sluiting

21.00 uur  Pauze

21.20 uur Film ’24 uur Groene Hart’ van Monique Smulders

Jack Luiten, secretaris
namens bestuur Wijk en Wouden